کلمات مرتبط با صنعت گردشگری

صنعت گردشگری و کلمات مرتبط با آن   فعالیت های برون شهری (OutDoor Activities) به مجموعه ایی از فعالیت هایی گفته می شود که در خارج از محیط های شهری و به دور از استفاده زیاد از وسایل و ابزار های رایج زندگی اجرا می گردد. این نوع فعالیت ها که در محیط های مختلف […]