ویزای کشور قرقیزستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قرقیزستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ترکمنستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ترکمنستان، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور تاجیکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور تاجیکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور قزاقستان

۳۰/آبان/۱۳۹۲

ویزای کشور قزاقستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قزاقستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ازبکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ازبکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور آذربایجان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور آذربایجان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

logo-samandehi