ویزای کشور هنگ کنگ را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور هنگ کنگ ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور چین را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور چین ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور قرقیزستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قرقیزستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ترکمنستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ترکمنستان، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور تاجیکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور تاجیکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور قزاقستان

۳۰/آبان/۱۳۹۲

ویزای کشور قزاقستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قزاقستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ازبکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ازبکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور روسیه را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور روسیه ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور آذربایجان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور آذربایجان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

بیمه نامه مسافرتی

۲۸/آبان/۱۳۹۲

این بیمه نامه مسافرتی اشخاصی را که قصد مسافرت به خارج از کشور دارند تحت پوشش قرار می دهد. اعتبار این بیمه نامه از لحظه خروج بیمه شده از کشور آغاز می شود. تمام خدمات موضوع این بیمه نامه با توجه به قرارداد بین شرکت بیمه معلم و شبکه بین المللی شرکت کمک رسان (REISE-SCHOTZ) تضمین و ارائه می گردد. همچنین خسارت های وارده در محل و به ارز پرداخت می شود.

logo-samandehi