ویزای کشور چین

۲/آذر/۱۳۹۲

ویزای کشور چین را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور چین ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور قرقیزستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قرقیزستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ترکمنستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ترکمنستان، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور تاجیکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور تاجیکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور قزاقستان

۳۰/آبان/۱۳۹۲

ویزای کشور قزاقستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور قزاقستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور ازبکستان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور ازبکستان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور روسیه را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور روسیه ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

ویزای کشور آذربایجان را از ارمغان آفاق ایرانیان بخواهید . در صورت تهیه بلیط همراه با ویزای کشور آذربایجان ، از تخفیف ویژه بهره مند خواهید شد.

از هر کجای دنیا که به فرودگاه مشهد مقدس وارد شوید. شما را از پای پلکان هواپیما تا محل سالن تشریفات با خودروی مخصوص تشریفات منتقل می کنیم و..

به هر نقطه دنیا که عزم سفر هوایی از فرودگاه مشهد مقدس را دارید. بار شما را در سالن تشریفات تحویل گرفته و به هواپیما منتقل می کنیم. امور مربوط به کارت پرواز را برایتان انجام می دهیم.

logo-samandehi