آدرس سفارت خانه ها

۶/بهمن/۱۳۹۳

برای دیدن آدرس سفارت خانه ها ی کشور های مختلف داخل ایران در تهران به لینک زیر مراجعه کنید.

آدرس سفارت خانه ها

آدرس

تلفن

نام کشور

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – خ. شهیدصالحی – خ. شهیدوطن پور – ش. ٣٠

٢٢٢١٢۵۵۴, ٢٢٢١۵١٩١

آذربایجان

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – ط. چهارم – پ. ٧

٨٨٧١۶٢۴۴, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩۴

آرژانتین

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به تجریش – روبروی پمپ بنزین باغ فردوس – خ. یکتا – پ. ۵

٢٢٧٠٢٨۶۶ الی ۹

آفریقای جنوبی

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ٣٢۴ و٣٢٠

٣٣١١۴١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧۶٧

آلمان

تهران – منطقه ۶ – م. آرژانتین – ش. ٧٨ – ط. سوم

٨٨٧١٠٧۵٣, ٢٢٠۴١٧۶۴, ٨٨٧١٠١٨٠

اتریش

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١

۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨

اردن

خیابان جمهوری خیابان رازی خیابان استاد شهریار- پلاک ۱

۶۶۷۰۴۸۳۸ ,۶۶۷۰۴۸۳۳

ارمنستان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بعد از پمپ بنزین – خ. عاطفی شرقی

٢٢٠۵٢٠٣٠

اروگوئه

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی

٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١

ازبکستان

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – بالاتر از بلوار میرداماد – خ. سرو – پ

٨٨٧٨٧۵۴٣, ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١۴۵٧۵

اسپانیا

تهران – منطقه ۶ – خ. خالداسلامبولی – خ. ٢٣ – پ. ١٣

٨٨٧١۶۴١۵, ٨٨٧٢۴۴۵۶

استرالیا

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – نرسیده به خیابان تجریش – خ. سرلشگر فل

٢٢۴١١١۶۴, ٢٢۴٠۶۴٩۵

اسلوواک

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از سه راه فرمانیه – نارنجستان

٢٢٨٠٢٢٢٣

اسلوونی

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدبهشتی – خ. پاکستان – نبش خیابان چهارم

٨٨٧٣٧١۵١, ٨٨٧٣۵٠۴٠, ٨٨٧٣۵۶٠٠

افغانستان

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ش. ١٠١

٨٨٠٠٨۵٣٠, ٨٨٠٠۵۶۵٠, ٨٨٠٣۴١١٩

اکراین

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. شانزدهم – ش. ۶

٢٢۴٢٠٠١۵

الجزایر

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠

٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧

امارات متحده عربی

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – ش. ١٩٨

۶۶٧٠۵٠١١

انگلیس (بریتانیا)

تهران – منطقه ۶ – خ. قائم مقام فراهانی – نرسیده به خیابان شهیدبهشتی – پ. ٢١٠

٨٨٧١٧٢۵١, ٨٨٧١۶٨۶۵, ٨٨٧٢۶۶٢٧

اندونزی

تهران – منطقه ١١ – خ. انقلاب – خ. رازی – خ. استادشهریار – پ. ١

۶۶٧٠۴٨٣٣, ۶۶٧٠۴٨٣٨

ارمنستان

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. سوم

٧٧۶۴٣٣٣۵

اوگاندا

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١

۶۶٧٢۶٩۵۵

ایتالیا

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – کامرانیه شمالی – بن بست ناهید – ش. ٨

٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣۴, ٢٢٨٣٣٧٣١

ایرلند

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – قبل از جهان کودک – نبش کوچه زوبین

٨٨٧٧٢٨۴٧, ٨٨٧٧۵٣۶۵, ٨٨٧٧٣٣٨٣

بحرین

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – بعد از بزرگراه کردستان – پ. ۵٨

٨٨٠٣٩۶۵٩, ٨٨٠٣٣۴٩٨, ٨٨٠٣۵١٧۵

برزیل

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک بهرامی – ش. ۶٠

٨٨٨٧٩٢٧٠

برونئی دارالسلام

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. شهیدطاهری – خ. آبان – ک. آذر – شماره

٢٢٧١٨۶٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩

بلاروس

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – ش. ١۵۵ و ١۵٧

٢٢٠۴٩٢۴٧, ٢٢٠۴١۶١٧

بلژیک

تهران – منطقه ٣ – خ. ولی عصر – خ. توانیر – خ. نظامی گنجوی – جنب شهرد

٨٨٧٧۵٠٣٧, ٨٨٧٧۵۶۶٢

بلغارستان

تهران – منطقه ٣ – خ. گاندی – خ. پنجم – پ. ١۴

٨٨٧٧٢٩٧٩

بنگلادش

تهران – منطقه ٢ – شهرک قدس – خ. ایران زمین – خ. چهارم – ک. آبان – ش. ۴٨۵

٨٨٠٨۶٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨

بوسنی و هرزگوین

تهران – منطقه ۶ – خ. فاطمی – جمشیدآباد شمالی – خ. احمد اعتمادزاده –

۶۶٩۴۴٨٨٨, ۶۶٩۴١٣٨٨

پاکستان

تهران – منطقه ٣ – دروس – خ. هدایت – ک. روزبه – ش. ١٣

٢٢۵٨٢٧۶٠, ٢٢۵۴٣٢٣٧

پرتقال

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدباهنر (نیاوران) – خ. شهیدزینالی – ک. سوم –

٢٢٢٩٩۵٨۴

تاجیکستان

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. استقلال – ش. ۴

٧٧۵٣٧٧٠٨ , ٧٧۵٣١۴٣٣

تایلند

تهران – منطقه ۴ – خ. پاسداران – خ. گلستان پنجم – پ. ٣٩

٢٢۵۴٨۶٨۶, ٢٢۵۴٢١٧٨,

ترکمنستان

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧

٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢

ترکیه

تهران – منطقه ٣ – خ. پاسداران – خ. شهیدگل نبی – پ. ١٠

٢٢٨۴٠٠٣٨

تونس

تهران – منطقه ١ – فرمانیه – بالاتر از دیباجی شمالی – ش. ١٩٩

٢٢٢٨٨١۴٩, ٢٢٢٨٨١۵٣

چک

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. نارنجستان هفتم – پ. ١٣

٢٢٢٩١٢۴٠

چین

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – الهیه – خ. دشتی – ش. ١٨

٢٢۶٠٧٠٢٠, ٢٢۶۴٠٠٠٩, ٢٢۶٠١٣۶٣

دانمارک

تهران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٣٩

۶۶٧٠١١۶١

روسیه

تهران – منطقه ١٢ – خ. بهارستان – خ. فخرآباد – نبش کوچه مسجد فخر – ش.

٧٧۵٢۵٨١٩, ٧٧۵٣۴۶۵٨, ٧٧۵٣٩٠۴١

رومانی

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – ابتدای خیابان اقدسیه – گلستان شمالی

٢٢٨٠٠٢٨٩

زلاندنو

 

تهران – منطقه ١ – زعفرانیه – خ. مقدس اردبیلی – ک. شادآور – پ. ٢۴

٢٢٠٢٧۵۵٣

زیمبابوه

تهران – منطقه ۶ – خ. احمدقصیر – نبش کوچه پنجم – پ. ١٢

٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶

ژاپن

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. هجدهم – ش. ۴

٢٢۴٠۴١۵٠, ٢٢۴٢٨٧٩۴

ساحل عاج

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – خ. گل آذین – پ. ٢٨

٢٢٠۴۵١١٩, ٢٢٠۵٢۶٨٨

سریلانکا

تهران – منطقه ٣ – خ. استادنجات الهی – بین خیابان طالقانی و کریمخان ز

٨٨٨٩١١٢٣

سنگال

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – خ. بوستان – ش. ۵

٢٢٢٩۶٨٠٢

سوئد

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – بالاتر از پل صدر – خ. الهیه – خ. شریفی منش – نبش کوچه یاسمن – پ. ١٣

٢٢٠٠٨٣٣٣

سوئیس

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. شهیدوحید دستگردی – ک. بابک بهر

٨٨٧٨١١٨٣

سودان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. ایرج – ش. ١٩

٢٢٠۵٩٠٣١، ٢٢٢٠۵۵٣٣

سوریه

هران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. سهیل – ابتدای خیابان حدادیان – پ. ٢

٢٢٢۴۵١۴۶

سومالی

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول

٧٧۵٠٢٨١٩

سیرالئون

تهران – منطقه ١ – ولنجک – خ. نهم – پ. ١٢

٢٢۴١٢۵۶٩

صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی)

تهران- منطقه ١- خ. شریعتی- بالاتر از پل رومی – ک. کرمیان – پ. ٢٠

٢٢٢١٠۶٧٢

عراق

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – بالاتر از نارنجستان ٧ – خ. نیلوفر –

٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠۵٣٩۴٨, ٢٢٢٨٨۵۴٣

عربستان سعودی

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. تندیس – ش. ١٢

٢٢٠۵٧۶۴١ , ٢٢٠۵۶٨٣١

عمان

تهران – منطقه ١١ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨۵

۶۶٧٢١٨١٨, ۶۶٧٠۶٠٠۵

فرانسه

تهران – منطقه ۶ – خ. فلسطین – ش. ١۴۵

۶۶۴۶۴۵٠١, ۶۶۴٠٢۵١٣, ۶۶۴۶۵٧٣۶

فلسطین

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – ک. مهیار – پ. ١٣

٢٢٠۵۵١٣۴, ٢٢٠۴٧٨٠٢

فلیپین

تهران – منطقه ١ – الهیه – خ. آقابزرگی – بن بست شیرین – پ. ۴

٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١۵٧٧٧

فنلاند

تهران – منطقه ١ – م. تجریش – خ. دزاشیب – پ. ٣٢٨

٢٢٢٠١٢۴٠, ٢٢٢١٩٨۴٢

قبرس

تهران – منطقه ١ – خ. پاسداران – نارنجستان پنجم – ش. ١٢

٢٢٨٣٠٣۵۴

قرقیزستان

تهران – منطقه ٣ – خ. دروس – خ. هدایت – ک. مسجد – ش. ۴

٢٢۵۶۵٩٣٣ , ٢٢۵۶۵٣٧١

قزاقستان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار گل آذین – ش. ۴

٢٢٠۵١٢۵۵

قطر 

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. شهیدسرافراز – پ. ۵٧

٨٨٧٣٣۵۴٨ , ٨٨٧٣٢۶٢٣

کانادا

تهران – منطقه ٣ – خ. شیخ بهائی – خ. دانشور غربی – پ. ١٨

٨٨٠۵۴٩٠٠

کره جنوبی

تهران – منطقه ٣ – م. ونک – خ. ونک – ک. ارم – ش. ٢٢

٨٨٧٩۶٧٠٠

کره شمالی

تهران – منطقه ١٢ – خ. حافظ – خ. نوفل لوشاتو – ش. ٨١

۶۶٧٢۶٩۵۵

کروواسی

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – بلوار گلستان – بلوار گیتی – ش. ١٧

٢٢٠۴٩٣۵۵, ٢٢٠٢٣٢٣۴

کنیا

تهران – منطقه ٣ – بلوار میرداماد – خ. ١٢بهمن – ک. ٢٢بهمن – پ. ٢٠

٢٢٢۵۶۴٠۶

کوبا

تهران – منطقه ٣ – خ. شهیدوحید دستگردی – ش. ٢/٣٢٣

٨٨٧٨۵٩٩٧-۹

کویت

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. شهیدفیاضی (فرشته) – خ. آقابزرگی –

٢٢٢١١۴٧٠

گرجستان

تهران – منطقه ٧ – خ. شریعتی – خ. ملک – پ. ١٠ – ط. اول

٧٧۵٣۵٧۴۴

گینه

تهران – منطقه ۶ – خ. سپهبد قرنی – خ. شهیدکلانتری – ش. ٣١

٨٨٩٠٨۴۵١, ٨٨٩٠۶٠۵١

لبنان

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. پیروز – پ. ١ و ٣

٨٨٧٨٧٢۶٢

لهستان

تهران – منطقه ١ – خ. کامرانیه جنوبی – ک. مریم – پ. ٢

٢٢٢٠١۶٧٧, ٢٢٢٣۵٨١٢, ٢٢٢٣۵۵٠۵

لیبی

تهران – منطقه ١ – خ. فرشته – خ. شهیداخگری – ش. ۶

٢٢٠١١٠۶١, ٢٢٠١٠٠١۶

مالزی

تهران – منطقه ٧ – خ. پاسداران – فردوس – خ. یارمحمدی – ک. کریمی – ش. –

٢٢۵۴۵٣۴۵

مالی

تهران – منطقه ٣ – دروس – م. هدایت – خ. شادلو – ش. ١۵

٢٢۵۵٠۴٨٢, ٢٢۵۵٠۴۶٠, ٢٢۵۵٠۴۵٢

مجارستان

تهران – منطقه ١ – خ. شریعتی – خ. رضایی – ش. ۶ و ٨

٢٢٢١۴٨٨٣, ٢٢٢۴٢٢۶٨, ٢٢٢٠۵٢٠٢

مصر

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – خ. وطن پور – خ. براتی –

٢٢٢٠۶٧٣١ , ٢٢٢٠۴٨۶١

مغرب

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. گلفام – ش. ۴١

٢٢٠۵٧۵٨۶ , ٢٢٠۵٧۵٩٠, ٢٢٠۵٧۵٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١

مکزیک

هران – منطقه ١٢ – خ. فردوسی – روبروی بانک مرکزی – پ. ۵٣٧

٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١۵٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢

ترکیه

تهران – منطقه ١ – خ. شهیدلواسانی (فرمانیه) – نبش خیابان سنبل – ش. ٢٠١

٢٢٨٠۶۵٢٩, ٢٢٨٠٢١۴٣, ٢٢٢٩١٣٣٣

نروژ

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – خ. بابک مرکزی – پ. ٢۴

٨٨٧٩٨٠٧٨

نیجریه

تهران – منطقه ۶ – خ. شهیدمطهری – خ. دریای نور (شهیدسرافراز) – پ. ۵٧

٨٨٧۵٧٠۵٢

نیوزلند

تهران – منطقه ١١ – تقاطع نوفل لوشاتو – خ. رازی – ش. ٩٧

۶۶۴٠٣۵٧۴

واتیکان

تهران – منطقه ٣ – خ. آفریقا – ک. ارمغان شرقی – بن بست مازیار – پ. ٢

٢٢٠۵١٩۵۵, ٨٨٧١۵١٨۵

ونزوئلا

تهران – منطقه ١ – خ. ولی عصر – خ. مقدس اردبیلی – خ. پسیان – خ. باغست

٢٢۴١١۶٧٠

ویتنام

تهران – منطقه ٣ – دروس – بلوار شهرزاد – خ. کماسایی – ک. اول شرقی – ش

٢٢۵۶٧٠٠۵

هلند

تهران – منطقه ٧ – خ. شهیدمطهری – خ. میرعماد – ش. ۴۶

٢٢۴١۶۶٨٢, ٢٢۴١۴۴۴۶

هند

تهران – منطقه ٣ – زعفرانیه – خ. شهیداعجازی – ش. ٨٧

٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧۴, ٨٨٧١٣٣٩۶

یمن

تهران – منطقه ٣ – بزرگراه آفریقا – بلوار اسفندیار – ش. ۴٣

٢٢٠۵٠۵٣٣ , ٢٢٠۵٣٧٨۴

یونان

مطالب مرتبط

logo-samandehi